LDK Metrika

Knygos
  • Knygos tipas
  • Laikotarpis

Rodyti daugiau

Rodyklė
Asmenvardžiai
  • Abėcėlė:
Vietovardžiai
  • Abėcėlė:

Rodyti daugiau

Žodynas
Rusėnų k. Lietuvių k. Komentarai
абецути ся 1. žadėti, pasižadėti; 2. įsipareigoti
абие tuo metu, kai tik, tučtuojau
або аr, arba, kadangi
абы 1. idant, kad; 2. kad ir, nors ir
абы добре kad ir, nors ir žr. абы
абыхмо kad mes, idant mes
адверный durininkas
аж iki, kol, ligi, net, o, pat
аже jeigu
азь
актор ieškovas, kaltinančioji pusė
актыкацыя 1. įrašymas į teismo knygas; 2. aktavimas
акцесор pagalbininkas, bendrininkas
албо žr. aбо
але bet, o, tačiau, tiktai
алект elektas, einantis vyskupo pareigas
алиж žr. олиж
алтариста altarista, altaristas
ани nei, ir
аранда nuoma, nuomojimas
аренда žr. аранда
артыкул (teisyno) straipsnis
ар[хи]дыякон archidiakonas
архиепископ arkivyskupas
архимандрит archimandritas
асессор tarėjas, asesorius
афектовати prašyti, reikalauti
ачколвек nors, kad ir
ач-кольве kad ir, nors, nors ir
аще jeigu

Temos

Rodyti daugiau

Santrumpos
Santrumpa Reikšmė Knyga
c. civitas Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
can. canonicus Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
canc. cancellarius Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
cap. capitaneus Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
cast. castellanus Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
c.tus capitaneatus Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
d. dux, ducis Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
d.lis ducalis Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
d.tus districtus Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
ep. episcopus Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
fl. fluvius Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
fr. frater Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
g.lis generalis Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
h. homo, homines Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
ichm. ichmoście Diplomatinių reikalų knyga (1585–1604)
KJM Król Jego Mość, Król Jegomość Diplomatinių reikalų knyga (1585–1604)
l. locus Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
m. magnus, -a, -i, -ae Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
mag. magister Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
mar. mariscalcus Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
MDL Magnus Ducatus Lithuaniae Užrašymų knyga 7 (1506–1539)
metr. metropolis Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
n. nobilis, nobiles Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
not. notarius Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
o. oppidum Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
p. pan Užrašymų knyga 8 (1499-1514)
p. pagus Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
pal. palatinus Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
pp. panowie, panow Užrašymų knyga 8 (1499-1514)
praep. praepositus Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
princ. princeps. Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
p.tus palatinatus Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
r. rex, regis Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
RP Regnum Poploniae Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
s. sanctus, sancta Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
S. swięty, swiętego Užrašymų knyga 8 (1499-1514)
sancti ss. Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
scil. scilicet Užrašymų knyga 7 (1506–1539)
secr. secretarius Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
śp. 0 Diplomatinių reikalų knyga (1585–1604)
SRI Sacrum Romanorum Imperium Užrašymų knyga 7 (1506–1539)
t. terra, -ae Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
ten. tenutarius Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
thes. thesaurarius Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
t.ris terrestris Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
t.rium territorium Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
vicecanc. vicecancellarius Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
WKL Wielkie Księstwo Litewskie Diplomatinių reikalų knyga (1585–1604)
WKM Wasza Królewska Mość Diplomatinių reikalų knyga (1585–1604)
W. Ks. Lit. Wielkie Księstwo Litewskie, Wielkiego Księstwa Litewskiego Užrašymų knyga 8 (1499-1514)
zł. złoty, złote, złotych Užrašymų knyga 8 (1499-1514)
аен. аенский 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
б-во бискупство 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Бел-го Белского 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
бел-ий белский 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Бел-ом Белском 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Бер-го Берестеиского 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
бер-ий берестеиский 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Бер-ом Берестеиском 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
б-на боярина 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
б-ня бояриня 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
бояр. боярин, -ня 19-oji Teismų bylų knyga (1546-1548)
бояр. боярин 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
бояр. боярин, бояриня, боярка 27-oji Užrašymų knyga (1541-1542)
б-р бояр 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
брас-ий браславский 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Брас-ом Браславском 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
б-ре бояре 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
бурм. бурмистр 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
быв. бывший Užrašymų knyga 19 (1535–1537)
бывш. бывшая, -ий Užrašymų knyga 15 (1528-1538)
в. век 19-oji Teismų bylų knyga (1546-1548)
вальк-ий валькиницкий 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
васил. василиский, -ая 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
в-ая великая 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
вв. века 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
в-ва воеводвства 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
в-ва воеводства 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
в-да воевода 19-oji Teismų bylų knyga (1546-1548)
в-да воевода 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
в-ды воеводы 19-oji Teismų bylų knyga (1546-1548)
в-ды воеводы 35-oji Teismų bylų knyga (1554-1568)
в-ды воеводы 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
вел. великий 19-oji Teismų bylų knyga (1546-1548)
вел. великий 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
велав. велавский 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
вел-го великого 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
вел. кн. великий князь Užrašymų knyga 8 (1499-1514)
вел. княж. великокняжеский, -ие, -им, и др. 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
в-ие великие 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
вилен. виленский 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
вилен-ая виленская 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
вилен-го виленского 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Вилен-го Виленского 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Вилен-ом Виленском 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Вилк-го Вилкеиского 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
вилк-ий вилкеиский 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Вилк-ой Вилкеиской 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
витеб. витебский 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
в-ич воеводич 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
вкл великий князь литовский, великого князя литовского Užrašymų knyga 5 (1427-1506)
ВкЛ Великое княжество Литовское 19-oji Teismų bylų knyga (1546-1548)
ВКЛ Великое Княжество Литовское, Великого Княжества Литовского, в Великом Княжестве Литовском Užrašymų knyga 5 (1427-1506)
вкл-я великая княгиня литовская Užrašymų knyga 7 (1506–1539)
вкм великий князь московский, великого князя московского Užrašymų knyga 5 (1427-1506)
ВКМ Великое Княжество Московское, Великого Княжества Московского, в Великом Княжестве Московском Užrašymų knyga 5 (1427-1506)
влад. владение, -я, -ий 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
влад-ий владимирский 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
вл-ец владелец 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
в-ная воеводиная 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
в-ная воеводиная 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
В-ни Волыни 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
воев. воеводство 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
воев. воеводство, -е 19-oji Teismų bylų knyga (1546-1548)
воев. воевода Užrašymų knyga 19 (1535–1537)
вол. волость, волости Užrašymų knyga 7 (1506–1539)
Вол-го Волынского 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
волков. волковыский 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
Волков-ом Волковыйском 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
волын. волынский 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
вотч. вотчинный, -ая, -ое, -ые 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
вр-ий вруцкий 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
в-ство войтовство 35-oji Teismų bylų knyga (1554-1568)
в-ти волости 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
в-ти волости 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
вц великий царь Užrašymų knyga 7 (1506–1539)
вып. выпуск 8-oji Teismų bylų knyga (1533-1535)
г. год 19-oji Teismų bylų knyga (1546-1548)
гг. годы 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
гет. гетман 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
гор. город, -а 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Горад-го Гораденского 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
горад-ий гораденский 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Горад-ом Гораденском 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
гор-го городского 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
гор-ий городничий 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
гор-ой городской 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
госп. господарский, -ая, -ое, -ого и др. 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
госп. господарский, господарского, господарское, господарская, господарские Užrašymų knyga 5 (1427-1506)
гпдр. господарь 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
г-ца граница 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
д. дело, -а, -у 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
дв. дворанин, дворянин Užrašymų knyga 19 (1535–1537)
дв. двор Užrašymų knyga 8 (1499-1514)
дв. госп. дворянин господарский Užrašymų knyga 19 (1535–1537)
дв-н дворян 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
дв-на дворянина 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
дв-ц дворец 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
д-га дорога 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
д-го дворного 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
дд. дела 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
держ. державца Užrašymų knyga 19 (1535–1537)
д-ный дворный 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
доп. дописано, -а 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
дор. дорогицкий, -ая 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Дорог-ом Дорогицком 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Дорс-го Дорсуниского 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
др. другой, -ая, -ое, -ие 8-oji Teismų bylų knyga (1533-1535)
др. другие, -им, -их, -ой 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
д-ца державца 19-oji Teismų bylų knyga (1546-1548)
е. епископ 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
ед. единица, -ы 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Еиш-го Ейшиского 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
ейш-ие ейшиские 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
ейш-ий ейшиский 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Ейш-ой Ейшыской 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
е-па епископа 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
ж. жена Užrašymų knyga 9 (1511-1518)
Ж. Жомойть, жомойтский, -ая, -ое и т.д. 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
ж-ка жонка 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
ж-на жена 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
загл. заголовок 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
зам. замок 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
з-ий земский 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
з-ка земянка 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
з-ли земли 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
з-ля земля 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
змн. земенин, земяне, земянка Užrašymų knyga 19 (1535–1537)
з-не земяне 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
им. имение 19-oji Teismų bylų knyga (1546-1548)
им. именье, именья Užrašymų knyga 7 (1506–1539)
им-ии имении 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
им-ий имений 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
им-ия имения 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
к-ая королевская 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
к-вы королевы 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
кгед-ий кгедетанский 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
киев-го киевского 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
киев-ий киевский 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
к-ий королевский 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
к-ля короля 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
к-ля короля 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
кн. князь 19-oji Teismų bylų knyga (1546-1548)
кн-во княжество 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
кнг княгиня 27-oji Užrašymų knyga (1541-1542)
кнг. княниня 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
князь ксендз 34-oji Teismų bylų knyga (1554-1556)
ков-ий ковенский 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Ков-ом Ковенском 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
к-ое королевское 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
кон. конюх 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
кор. короля, королевская Užrašymų knyga 19 (1535–1537)
кор. король 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
кор. королевский, -ая 35-oji Teismų bylų knyga (1554-1568)
кор. король 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
кп король польский Užrašymų knyga 7 (1506–1539)
КП Коруна Польская, Коруны Польской Užrašymų knyga 5 (1427-1506)
кп-я королева польская Užrašymų knyga 7 (1506–1539)
кр-ин крестьянин 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
кр-не крестьяне 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
кр-ян крестьян 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Кур-ой Куренской 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
л. лист 19-oji Teismų bylų knyga (1546-1548)
л. лист 40-oji Teismų bylų knyga (1559-1563)
л. лист, -а 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
л. люди, людей Užrašymų knyga 9 (1511-1518)
лат. латинский Užrašymų knyga 8 (1499-1514)
Леп-го Лепунского 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
леп-ий лепунский 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Леп-ом Ленунском 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
лит. литовский 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
м. vietovė (jeigu neidentifikuota) Užrašymų knyga 17 (1530–1536)
м. муж 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
м. место, местечко 19-oji Teismų bylų knyga (1546-1548)
маг-та магистрата 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
марк-ий марковский 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Марк-ой Марковской 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
марш. маршалок Užrašymų knyga 19 (1535–1537)
матер. материнское 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
м-вая маршалковая 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
мед-ий медницкий 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Мелн-го Мелницкого 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
мелн-ий мелницкий 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Мелн-ом Мелницком 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
мен-ий менский 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Мен-ом Менском 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
мер-ий мерецкий 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
мещ. мещанин, -ка 27-oji Užrašymų knyga (1541-1542)
мещ-ка мещанка 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
м-ик мытник 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
м-к мужик 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
м-ка мужика 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
м-лок маршалок 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
мн. мещанин, мещанка, мещане Užrašymų knyga 19 (1535–1537)
мог-ий могилевский 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Мст-го Мстиславского 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
мст-ий мстиславский 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Мст-ом Мистиславскоя 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
нам. наместник Užrašymų knyga 19 (1535–1537)
н-ая невольная 19-oji Teismų bylų knyga (1546-1548)
неб. небощик Užrašymų knyga 19 (1535–1537)
Нов-го Новгородского 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
нов-ий новгородский 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Нов-ом Новгородском 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
н-ый невольный 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
н-ый невольный 19-oji Teismų bylų knyga (1546-1548)
оз. озеро 47-oji Teismų bylų knyga (1562-1566)
ОП Орда Перекопская Užrašymų knyga 7 (1506–1539)
Орш-го Оршанского 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
осоч. осочник 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
остр-ий остринский 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Остр-ой Остринской 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Ош-ом Ошменском 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
п. повет, -та Užrašymų knyga 19 (1535–1537)
п. пан 19-oji Teismų bylų knyga (1546-1548)
п-ая пустая 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
п-бок паробок 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
пен-ий пенянский 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Пен-ом Пенянском 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
перел-ий перелайский 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
пис. писарь Užrašymų knyga 9 (1511-1518)
п-ка паробка 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
п-на пана 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
п-ни пани 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
п-нов панов 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
пов. повет Užrašymų knyga 7 (1506–1539)
под. подданный 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
подл-ий подляский 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
подск. подскарбий 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
пол. полоцкий, -ая 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Пол-го Полоцкого 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Пол-ом Полоцком 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
предм. предместье 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
прис. приселок 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
п-рь писарь 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
п-та повета 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
п-те повете 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
пут. путный 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
п-ый поветовый 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
р. река, речка 19-oji Teismų bylų knyga (1546-1548)
рел. религиозный Užrašymų knyga 19 (1535–1537)
Рим-го Римовидевского 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
ркп. рукопись, -и 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
ркп. рукопись, -и 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
Руд-ой Рудоминской 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
рч. речка Užrašymų knyga 25 (1387-1546)
с. село, страница 19-oji Teismų bylų knyga (1546-1548)
с-ая старостиная 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
св. святой, -ая, святого Užrašymų knyga 7 (1506–1539)
св. свидетель 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
Свис-ой Свислоцкой 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
сен. сеножать 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
с-ич старостич 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Слон-ом Слонииском 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
служ. служебник 19-oji Teismų bylų knyga (1546-1548)
сл-ый служебный 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
смол. смоленский, -ая 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Сом-ой Сомилишкой 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
с-та староста 19-oji Teismų bylų knyga (1546-1548)
стар. староста, старосты Užrašymų knyga 19 (1535–1537)
с-тва староства 47-oji Teismų bylų knyga (1562-1566)
ст-во староство 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
т. тиун 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
тат. татарин 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
т-во тивунство 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
Т-го Троцкого 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
тер. территория 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
Тетер-го Тетеринского 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
тетер-ий тетеринский 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Тетер-ом Тетеринском 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
Т-ом Троцком 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
троц. троцкий, -ая, -ое 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
тяг. тяглый 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
у. уряд 6-oji Teismų bylų knyga (1528-1547)
у-ик урядник 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
х-во хоружество 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
хор. хоружий Užrašymų knyga 19 (1535–1537)
хор. хорунжий 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
ч. человек, чоловек Užrašymų knyga 7 (1506–1539)
ч. часть 34-oji Teismų bylų knyga (1554-1556)
ч-ин челядин 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
чол. чоловек 19-oji Teismų bylų knyga (1546-1548)
шл. шляхта 4-oji Teismų bylų knyga (1522-1530)
яз. язык Užrašymų knyga 8 (1499-1514)

Paieška
Knygos
  • Laikotarpis
Pasirinkite norimus filtrus ir spauskite Ieškoti
Temos
Pasirinkite norimus filtrus ir spauskite Ieškoti
Vietovardžiai
Pasirinkite norimus filtrus ir spauskite Ieškoti
Asmenvardžiai
Pasirinkite norimus filtrus ir spauskite Ieškoti
Žodynas
Pasirinkite norimus filtrus ir spauskite Ieškoti
BAVIC
Pasirinkite norimus filtrus ir spauskite Ieškoti